גלי נבון ליברנט

אייקון פייסבוק

תקנון ותנאי שימוש באתר

1. כללי
1.1. אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש ותקנון אלה שכן השימוש של כל אדם ו/או תאגיד הגולש ו/או צופה ו/או רוכש מוצרים ו/או שירותים ו/או עושה שימוש בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות המוצע בו (להלן: “המשתמש”), מהווה הסכמה מפורשת ובלתי חוזרת מצד המשתמש לתנאי השימוש באתר, לתקנון ולתנאי מדיניות הפרטיות (להלן: “מדיניות הפרטיות”), המפורטים להלן, כפי שיעודכנו מעת לעת ללא כל הגבלה או הסתייגות (להלן: “תנאי השימוש”).
1.2. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים בין המשתמש לבין החברה והם עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. היה והינך לא מסכים לאמור בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, הינך נדרש שלא לעשות שימוש באתר זה.
1.3. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.
1.4. אתר http://www.gnliverant.com (להלן: “האתר”) מציע את השירותים והמידע שבאתר בכפוף לתנאים שמופיעים להלן. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובתכנים המופיעים בו באמצעות כל מחשב או אמצעי תקשורת אחר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. החברה רשאית, בכל עת, לשנות את התקנון על ידי עדכון של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין.
1.5. ככל שהמשתמש ירכוש שירות ו/או מוצר כלשהו באמצעות האתר אזי הוראות תנאי שימוש ותקנון אלה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי המשתמש באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תנאי שימוש אלה במלואם ובעיון.
1.6. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש נשוא מסמך זה. ככל שאינך מסכים לתנאי כלשהו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.7. יודגש, כי כל משתמש באתר מצהיר כי הנו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה /או האמנים ו/או הגלריות ו/או מי מטעמם בקשר עם האתר ו/או השירותים המוצעים בהם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תנאי שימוש אלו.
1.8. הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
1.9. השימוש בתקנון זה בלשון זכר בתנאי השימוש נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתנאי שימוש אלה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
1.10. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.

2. קניין רוחני

2.1. האתר וכל המידע המופיעים בו (להלן: “התוכן” או “התכנים”) מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של החברה ו/או של ידיעות אינטרנט.
2.2. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתם ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה לעשות בהן שימוש, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה ו/או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי הזכות או הרישיון לעשות כן. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.
2.3. מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה לרבות כפי שהם מופיעים באתר, הם קניינם הבלעדי של החברה ו/או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה לעשות בהם שימוש.
2.4. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן החברה ו/או ידיעות אינטרנט נתנו את הסכמתם לכך, בכתב ומראש.
2.5. במקרים בהם נמצא, כי פרסום כלשהו אשר מופיע באתר פוגע ו/או מפר את זכויות הקניין הרוחני של כל צד ג’ ו/או של המשתמש, יהיה על המשתמש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה בטלפון 0526558146, במסגרת שעות הפעילות של החברה ו/או בכתב באמצעות “צור קשר” באתר, ולדווח אודות הפרה זו. החברה מתחייבת לבחון פניה זו, בין היתר אל מול מפרסם המודעה, ובמידת הצורך להסירה מהאתר.

3. זכאות לרכישת שירותים ו/או מוצרים מהאתר

3.1. כל משתמש אשר עונה על כלל התנאים המצטברים שלהלן ואשר יעמוד בתנאי השימוש שלעיל ולהלן, יהא רשאי להירשם באתר ולרכוש באמצעותו שירותים ו/או מוצרים:
3.1.1. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה ומלאו לו 18 שנים מיום היוולדו או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. ככל שלמשתמש טרם מלאו 18 ו/או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
3.1.2. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ולא מונה לו אפוטרופס.
3.1.3. למשתמש תיבת דוא”ל וכתובת רשומה בגבולות מדינת ישראל.
3.1.4. המשתמש בעל כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי המוכרות על פי דין.
3.1.5. המשתמש פועל בהתאם ובכפוף לכל דין.
3.2. חרף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ו/או לצמצם גישת משתמש לאתר ו/או לבטל השתתפותו של משתמש באתר וכן לדרוש תשלום עבור כניסה לאתר כולו ו/או חלקו.
3.3. מובהר כי תנאי יסודי לרכישת שירות ו/או מוצר מהאתר הינו כי המשתמש ירשם לאתר. לצורך רישום לאתר ידרש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמא. בנוסף לאמור לעיל ידרש המשתמש להזין פרטים אישיים, לרבות שמו, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, כרטיס אשראי, ת.ז. וכל פרט נוסף עליו תחליט הרשת מעת לעת.
3.4. המידע שימסר על ידי המשתמש וכל מידע נוסף שיצטבר בקשר עם המשתמש ו/או רכישות ו/או העדפותיו ישמרו במאגר המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות כל דין.
3.5. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור באתר יהיה מידע מלא ומדויק. המשתמש הודע כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין מהווה עבירה פלילית וכי ככל שימסור פרטים כוזבים ביודעין תהיה החברה ו/או מי מטעמה רשאים לפתוח כנגדו בהליכים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים, בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה ו/או עקב שיבוש הליכי המכירה ו/או כל עניין אחר.
3.6. המשתמש מתחייב כי מסירת המידע וההרשמה תהיה עבורו ולא עבור כל צד ג’, אלא אם קיבל את הסכמת צד ג’ והציג אסמכתאות מספקות לחברה באופן שקיבל את הסכמתה מראש ובכתב, והכל בכפוף לתנאי השימוש שלעיל ולהלן.

4. רכישת שירותים ו/או מוצרים

4.1. לאחר ההרשמה יהיה המשתמש רשאי לרכוש מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, הכל בכפוף לקיום הוראות תנאי המשתמש שלעיל ולהלן.
4.2. לאחר רכישת כל שירות ו/או מוצר המוצע באתר תהא רשאית החברה לבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שהוזנו על ידי המשתמש מול חברת כרטיס האשראי.
4.3. לאחר אישור ההזמנה ופרטי האשראי של המשתמש על ידי חברת כרטיסי האשראי, תפעל החברה על מנת לשלוח את ההזמנה למשתמש ותישלח למשתמש הודעה לכתובת הדוא”ל שהזין בעת ההרשמה לאתר כי רכישתו אושרה והליך ההזמנה הושלם.
מובהר כי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי הינו תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה, וכי העסקה בהיעדרו העסקה לא תבוצע. רכישת השירות ו/או המוצרים המוצעים באתר תשתכלל רק לאחר קבלת אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב.
4.4. חיוב הלקוח בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יבוצע על ידי חברת כרטיסי האשראי, לאחר ביצוע ההזמנה ואישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
4.5. ככל שהעסקה תאושר על ידי חברת האשראי יקבל המשתמש הודעת דוא”ל מתאימה. העסקה לא תיכנס לתוקף אלא אם קיבל המשתמש את הודעת החברה כי העסקה אושרה.
4.6. טרם אישור העסקה המשתמש יהיה רשאי לפנות לחברה בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. החברה תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה העת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את החברה בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יישא המשתמש באופן בלעדי בעמלה כאמור.

5. המוצרים והשירותים באתר

5.1. האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד ולשימוש אישי. מובהר כי מחירי המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד.
5.2. האתר מציע למשתמשיו רכישתם של מוצרים ו/או שירותים שונים בתחום האומנות                  (להלן: “הספק” או “הספקים”), והכול בהתאם לשיקול דעתה של החברה. החברה תהא רשאית הבלעדי לגרוע ו/או להוסיף מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם, את מחירם וכל עלות נלווית להם.
5.3. כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע”מ על פי דין.
5.4. התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד. ככל שקיים הבדל בין התמונה של מוצר ו/או שירות לבין התיאור המילולי הנלווה לה, יגברו המילים הכתובות בעמוד המוצר ו/או השירות על התמונה של המוצר ו/או השירות.
5.5. הזמנת ואספקת מוצר ו/או שירות באתר כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה ברשות הספק. אולם, במידה ויתברר כי מוצר ו/או שירות שנרכש באתר לא היה מצוי במלאי הספק במועד הזמנתו, או התגלה חוסר במלאי המוצר ו/או השירות אצל הספק לאחר הרכישה, תישלח ללקוח הודעה מתאימה באמצעות דוא”ל ו/או טלפון שהוזנו בעת רישום המשתמש באתר והעסקה תבוטל. מובהר כי לחברה שיקול הדעת האם להציע ללקוח מוצר חלופי או לבטל את רכישתו, בהתאם לשיקול דעתה. ככל שהמשתמש יבחר לקבל את הצעת החברה למוצר חלופי, יעודכנו פרטי הזמנתו באתר. ככל שהמשתמש לא יהיה מעוניין במוצר החלופי אשר יוצע על ידי החברה באמצעות הודעה מראש ובכתב, תבוטל הזמנתו של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו\או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה ו/או הספק, לרבות טענה בדבר קיום התחייבות החברה לאספקת המוצר ו/או השירות, ובכלל זה דרישה לפיצוי כלשהו בגין נזק עקב רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.
5.6. המכירה במסגרת האתר הינה מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי, במסגרתה המשתמש בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

6. אספקה, הובלה ומשלוח

6.1. אספקת המוצרים ו/או השירותים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי תיעשה על ידי הספקים ו/או על ידי חברת הובלה מטעמם. הספקים ידאגו לאספקת המוצר הנרכש על ידי דואר ישראל ו/או חברת שליחויות לכתובת בישראל שהקליד המשתמש בעת ביצוע ההזמנה. המשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או כל חברה אחרת הקשורה לחברה ו/או בעלי המניות של החברה ונושאי משרה בה, מכל סוג שהוא, לרבות פיצוי ו/או שיפוי אשר מקורה במעשה ו/או במחדל של ספק ו/או מוביל, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה שבו ימצאו פגמים ו/או קלקולים בסחורה ו/או בשירותים ו/או אי התאמות בין ההזמנות למוצר המסופק ו/או בקשר עם האופן ומועד אספקת המוצרים. כל מעשה ו/או מחדל כאמור יהיו באחריות הספק המאושר ו/או המוביל המאושר בלבד והחברה לא תישא באחריות כלשהי לכל מעשה ו/או מחדל כאמור.
6.2. אספקת המוצרים או השירותים, בתנאים ובפרק הזמן המפורטים בדף המכירה, תיעשה על ידי הספקים ובאחריותם, בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של הלקוח (“ימי עבודה” – ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
6.3. החברה תספק את המוצרים ללקוח, ככל שהמוצר בחזקתה, בהתאם להוראות האתר מעת לעת.
6.4. התקנון של ספק ו/או מוביל שבאמצעותו מבוצעת ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל משתמש.
6.5. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה הבלעדית לרבות שביתות השבתות וכיו”ב.
6.6. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין ובנסיבות הקבועות בדין.
6.7. החברה ו/או מי מטעמה ו/או הספקים לא יהיו אחראיים להרכבתם ו/או להתקנתם של המוצרים ו/או השירותים שנרכשו באתר, אלא אם נאמר מפורשות אחרת במסגרת האתר.
6.8. החברה ו/או הספקים לא יהיו אחראים בגין עיכובים שאינם בשליטתם ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה ו/או של מי מטעמה ו/או הספקים לאספקת המוצר ו/או השירות.
6.9. ככל שספק ו/או מוביל יסרב להוביל מוצר ו/או שירות למשתמש, מכל סיבה שהיא, יובהר העניין ללקוח והחברה ו/או הספק יהיו רשאים לתאם עם המשתמש את מסירת המוצר ו/או השירות במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים.
6.10. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לגבולות מדינת ישראל. “הובלה חריגה” לעניין זה- הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרים של הובלה חריגה החברה ו/או הספק ו/או המוביל יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
6.11. הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע”מ יחולו על כל אספקה ו/או הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל משתמש. ככל שמשלוח השירות ו/או המוצר עד לכתובת שמסר המשתמש, על המשתמש מוטלת האחריות הבלעדית לאסוף את המוצר ו/או השירות ממקום האספקה. סופק המוצר בתוך תקופת האספקה הרלוונטית למקום האספקה, והלקוח לא אסף אותו כנדרש, לא תשמע על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו כל טענה, תביעה ו/או דרישה לגבי עיכוב או איחור במשלוח המוצר.
6.12. דמי המשלוח יכולים להיגבות בנפרד או ביחד עם התשלום בגין חיוב המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית החברה ו/או הספק ו/או המוביל לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
6.13. במידה ויתברר לחברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה ובהתאם לנהליה הרגילים, לספק את המוצרים למשתמש ולא ימצא פתרון המקובל על הצדדים תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה בכל מועד עד אספקת המוצר ללקוח. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב החברה למשתמש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) בניכוי הוצאותיה ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו לאחר שתנכה את הוצאותיה, והלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.
6.14. בעת אספקת המוצר, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר, הכל לפי שיקול דעתה ו/או הספק ו/או המוביל.
7. אחריות בגין המוצר או השירותים
7.1. החברה אינה היצרן של המוצרים ואינה המעניקה של השירותים המוצעים באתר.
7.2. החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לשירותים ו/או למוצרים המוצעים ומסופקים באתר, האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספקים והמובילים.
7.3. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים ו/או השירותים לאחר מכירה, נמסרו לחברה ע”י הספקים והמובילים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים.
7.4. תכונות, דגמים, עיצובים, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. מובהר למען הסר ספק כי התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וכי עשויה להיות סטיה מהצבע ומהמידה של המוצרים הנמכרים באתר.

8. שירות לקוחות

8.1. המשתמש רשאי לפנות לנציגי שירות הלקוחות של החברה. ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בתיבת דוא”ל: _____________.

9. ביטול העסקה והחזרת מוצרים

9.1. המשתמש רשאי לבטל את עסקה לרכישת שירותים ו/או מוצרים בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק הגנת הצרכן, לבין ההוראות המופיעות בתקנון זה, תגברנה הוראות חוק הגנת הצרכן.
9.2. ניתן לבטל את העסקה באופן המפורט להלן, באמצעות הודעה בכתב לחברה, לרבות באמצעות הפקס ודואר אלקטרוני:
9.3. ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם. מובהר כי הוראות סעיף זה לא יחולו על מוצרים בהזמנה אישית.
9.4. הזמנה אישית: כל יצירה המבוצעת אמן עבור המשתמש באופן אישי לאחר הזמנת היצירה באתר יחשבו כהזמנה אישית.
9.5. הזמנה אישית תבוטל ככל שהחברה תקבל הודעה, באמצעות הטפסים הדרושים, לכתובת דוא”ל [email protected], תוך 24 שעות מביצוע ההזמנה.
9.6. על המשתמש אשר ביטל עסקה להשיב את המוצר הנרכש באריזתו המקורית מבלי שנפתחה, ללא כל לכלוך או פגם, ומבלי שנעשה במוצר כל שימוש ובצירוף חשבונית מקור. בכל הודעת ביטול עסקה על הלקוח לציין מספר הזמנה, שמו המלא, תעודת זהות ושם ומספר היצירה.
9.7. במקרה כאמור לעיל תחזיר החברה, בתוך X ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, בניכוי הוצאותיה, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה מהלקוח סכום נוסף כלשהו, למעט עמלה בסך % משוויה העסקה או Y ₪, לפי הגבוה מביניהם. בנוסף לאמור לעיל, המשתמש יישא בעלויות דמי משלוח כפולים ודמי אריזה, כפי שיהיו מעת לעת.
9.8. ביטול העסקה על ידי החברה:
במקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש, בכפוף למסירת הודעה בכתב:
9.8.1. במקרה בו דף המכירה של היצירה ו/או השירות הכיל שגיאה באיזה מהנתונים המפורטים בו.
9.8.2. בכל מקרה בו מסר הלקוח פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים.
9.8.3. במקרה בו ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת אשר מנעה ממשתמשים אחרים להשתתף במכירת היצירה ו/או השירות.
9.8.4. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ו/או את השתתפות משתמשים אחרים במכירה באופן תקין.
9.8.5. אם העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו.
9.8.6. אם לחברה קיים ספק כלשהו כי בכוונת המשתמש למכור את המוצר ו/או השירות לצד ג’.
9.8.7. ככל שהחברה נדרשה לעשות כן מתוקף הוראה שיפוטית ו/או כל רשות מוסמכת ו/או בהתאם להוראות הדין ו/או בהתאם להוראות יוצר היצירה ו/או נותן השירות.
9.9. ההודעה על ביטול המכירה תימסר למשתמש בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה העניק המשתמש בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל ההזמנה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש (ובלבד שכרטיס האשראי לא חויב במועד הודעת הביטול) או שהחברה תשיב ללקוח כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו\או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
9.10. מוצרים שנכרו למשתמשים במבצע לא יוחזרו והעסקה בגינן לא תבוטל.

10. אחריות

10.1. יתכן וחלק מהתוכן מקורו בצדדים שלישיים (לרבות, אך לא רק, הספקים), לחברה ו/או מי מטעמה אין אחריות בגין תוכן מעין זה, ואין היא ערבה למידת הדיוק של תוכן זה. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו.
10.2. החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות מכל סוג שהיא, לנזק ו/או אבדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי ו/או פיצויים עונשיים בקשר עם המוצרים ו/או השירותים, הנובעים ו/או הקשורים, באתר ו/או במוצרים או בכל תוכן ו/או שירות בהם, או בכל שימוש בהם.
10.3. המשתמש מתחייב, כי יפצה וישפה את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתו הראשונה של מי מהם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, לרבות מתוקף כל דרישה ו/או תביעה ו/או פסק דין ו/או פשרה ו/או הוצאה לפועל, לרבות הוצאות משפט, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי תקנון זה ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש בקשר עם השימוש באתר.
10.4. האתר ותכניו מוצגים “כפי שהם” (“AS IS”). החברה אינה מתחייבת לגבי שלמות או דיוק המידע המוצג באתר.
10.5. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לתוכן פרסומי ו/או מידע מסחרי ו/או שיווקי ו/או כל מידע אחר אשר יפורסם באתר. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל אי התאמה ו/או טעות ו/או אי דיוק ו/או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם לכל צד בגין האתר ו/או המוצרים ו/או השירותים. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ועל כן המשתמש מסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות ו/או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; המשתמש מתחייב לבצע את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי כל מוצר ו/או שירות בעצמו והוא מוותר באופן בלתי חוזר על זכותו להעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.
10.6. במקרה בו נפלה טעות במחיר ו/או בכל מאפיין אחר של מוצר ו/או שירות המוצג באתר, טעות זו לא תחייב את החברה ו/או מי מטעמה. כל תוכן באתר לעיל יהיו כפוף למידע המסופק עם המוצר ו/או השירות בעת אספקתו בפועל, ובכל מקרה של סתירה ו/או חוסר התאמה האחרונים יגברו.
10.7. המשתמש מסכים כי באחריותו הבלעדית לבדוק את האתר, וכי האחריות לכל סיכון אשר עשוי להיגרם מהשימוש באתר מוטלת על המשתמש בלבד ובאחריותו הבלעדית. החברה ו/או מי מטעמה, לרבות נושאי המשרה בה ו/או עובדיה, לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר, נלווה, תוצאתי, עקיף או עונשי הנובע מכניסה של משתמש לאתר או כל שימוש שנעשה בו.
10.8. היה וקטין ביקר באתר מרצונו החופשי, כי אז לא תישא החברה ו/או מי מטעמה באחריות לשימוש שנעשה כאמור, היה והאתר או שימוש בו עשוי להיחשב כבלתי הולמים לקטינים.
10.9. הפעילות באתר עשויה להיות מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, חלקי או מלא.
10.10. האתר רשאי להציע קישורים, היפר-קישורים ו/או באנרים לאתרים אחרים, אשר אינם בפיקוח החברה ואינם נבדקים על ידה. החברה לא תישא בכל חבות, מכל סוג שהיא, בכל הקשור לזכויות הקניין הרוחני ו/או כל זכות אחרת של צד שלישי בגין התוכן שיפורסם באתרים אלו ו/או באתרים המקושרים לאתרים אלו. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. מובהר כי אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לכך שהקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
10.11. המשתמש יישא באחריות בלעדית על כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה ו/או בתוכן של צד שלישי לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לתוכן האתר, בין אם סופק על ידי החברה ו/או צד שלישי ו/או תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים ו/או שירותים, לרבות, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.
10.12. החברה מבהירה בזאת שהדעות, ההמלצות וחוות הדעת הכלולים באתר הינן למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין לראות בהן כל המלצה ו/או חוות דעת לרכישת מוצר ו/או שירות מכל סוג שהוא. המשתמש מאשר בזאת כי כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות ו/או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי כל מוצר ו/או שירות והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.
10.13. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות של החברה כי האתר לא יופרע מעת לעת ו/או כי יפעל ללא הפסקות, קלקולים ו/או תקלות – לרבות תקלות חומרה ו/או תוכנה ו/או בקווי התקשורת. החברה לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או שיבוש ברשת האינטרנט העולמית ו\או בקווי בזק ו\או בקווי התקשורת הבינלאומיים המאפשרים את שירותי הגישה לרשת האינטרנט.
10.14. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי המשתמשים באתר במהלך המכירות בו ו/או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

11. פיצוי ושיפוי

11.1. משתמש אשר מפר את תנאי השימוש באתר או עושה פעולה כלשהיא אשר יש בה כדי לפגוע באתר, בחברה ו/או בספק ו/או מוביל ו/או במשתמשים אחרים מתחייב בזאת לשלם לחברה ו/או למי מטעמה סכום פיצוי של לכל הפחות 25,000 ₪ עבור כל הפרה, וזאת ללא צורך בהוכחת כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשים אלה, ואף במקרה שלא נגרם כלל נזק. הסכמה זו אין בה כדי למנוע מבעלי האתר לתבוע את המפר בנוסף בגין כל נזק שייגרם כתוצאה ממעשיו.

12. שונות

12.1. אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם.
12.2. רישומי החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה מכרעת לנכונות הפעולות.
12.3. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להפסיק או לשנות את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

13. דין וסמכות שיפוט

13.1. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באתר, הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב- יפו.

נגישות